ประกาศสภา

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 25 มกราคม 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 26 กรกฏาคม 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2557

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 25 ตุลาคม 2556

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 27 มกราคา 2557

ประกาศจังหวัดลำปาง : วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (2)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่  25  เมษายน  2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่  25  กรกฎาคม  2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน : วันที่  25  ตุลาคม  2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน :  วันที่  16  กุมภาพันธ์  2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน  :  วันที่  24  เมษายน  2560

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 25 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน  วันที่ 25 เมษายน 2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หินการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 1 ถึง สมัยที่ 4

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 1 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 4

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2564

 เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนสำหรับการเข้ารับฟังประชุมสภา พ.ศ.2564

เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 2

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 3 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 4

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2565

เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

 

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญของเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 1

 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 2

 

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญของเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 3 

 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 4

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2566

 

เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 1

 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 2

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 3

 

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 4

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยที่ 1
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยเเรกของปีถัดไป

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน สมัยสามัญประจำปีสมัยที่ 2 พ.ศ.2567