บริการอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

Social Network   

                              ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านลิงค์และคิวอารืโค้ดที่ปรากฏ

                                                                                                         

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านระบบออนไลน์

การป้องกันการทุจริต/แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบ FaceBook ของเทศบาล

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ผ่าน LIne เทศบาล

การรับฟังความคิดเห็น

ผ่านระบบ Gogle From

โดยสแกนผ่านช่องทางนี้

การป้องกันการทุจริต/แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์