+งานตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นโยบายบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลไหล่หินenlightened

          - รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566enlightened

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567enlightened

 

แผนการตรวจสอบภายใน

 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565enlightened

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566enlightened

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567enlightened

 

แผนจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2565enlightened

      -การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565enlightened

แผนภูมิความเสี่ยงyes

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566enlightened

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2567enlightened

คำสั่งงานตรวจสอบภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

-คำสั่งบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567