+งานตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566enlightened

 

 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565enlightened

- รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบภายใน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2565

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565enlightened

นโยบายบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลไหล่หินenlightened

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลไหล่หิน ปีงบประมาณ 2565enlightened

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566enlightened

แผนภูมิความเสี่ยงyes

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566enlightened

คำสั่งบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566enlightened