webmaster@rongkho.go.th
Slide 0Slide 1Slide 2
Example Frame

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวสารกิจกรรม

 • การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)

        เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลไหล่หิน จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการย
 • โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตำบลไหล่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

       เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -15.00 น.เทศบาลตำบลไหล่หินดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนสรุปถอดบทเรียนธนาคารขยะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลไหล่หิน จำนวน 6 หมู่บ้าน ร่วมกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลไหล่หิน
 • ซ่อมไฟฟ้า

       เทศบาลตำบลไหล่หินมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า (ไฟกิ่ง)บริเวณบ้านมะกอกนาบัว และบ้านกิ่วหมู่ที่ 5
 • ซ่อมท่อประปา

       เทศบาลตำบลไหล่หิน ได้รับแจ้งเกี่ยวกับท่อประปาชำรุดแตกเสียหาย นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไหล่หิน ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อประชาในพื้นที่ จำนวน 1 จุด บริเวณ วัดไหล่หิน หมู่ที่ 2
 • โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

       เทศบาลตำบลไหล่หิน ดำเนินโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่พร้อมรับฟังปัญหาบ้านมะกอก–นาบัว หมู่ที่ 4 ณ โรงเรียนวัดบ้านมะกอก-นาบัว เพื่อรายงาน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ให้บริการรับลงทะเบียนวัคซีน สุนัข แมว และรายงานผลการดำเนินงาน

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นข่าวรับสมัครงาน


ข่าวเด่นประจำวัน


นายมงคล แผ่นคำ
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

นายสง่า แก้วมารัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน