รายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

รายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลไหล่หิน 2559

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  22  มกราคม  2559  ประจำปี  2559

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ประจำปี 2559

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 เมษายน 2559 ประจำปี 2559

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ประจำปี 2559

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ประจำปี 2559

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ประจำปี 2559

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิการยน 2559 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน  2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ประจำปี 2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ประจำปี 2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ประจำปี 2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน 2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2561 ประจำปี 2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่18 พฤษภาคม 2561 ประจำปี 2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ประจำปี 2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ประจำปี 2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  วันที่ 10  สิงหาคม 2561 ประจำปี 2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน 2562

 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน 2563

 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน 2564

-รายงานการประชุมสภา-ครั้งแรก 7 พฤษภาคม ประจำปี 2564

 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน 2565

-รายงานการประชุมสภา -สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่ 24  มกราคม  2565

-รายงานการประชุมสภา -สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่  22  กุมภาพันธ์  2565

-รายงานการประชุมสภา -สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่  24  พฤษภาคม  2565

-รายงานการประชุมสภา -สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่  11  สิงหาคม  2565

-รายงานการประชุมสภา -สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่  19  สิงหาคม  2565

-รายงานการประชุมสภา -สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่  27  กันยายน  2565

-รายงานการประชุมสภา -สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่  8  พฤศจิกายน  2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน  2567