การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

yes กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2563

         กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลไหล่หิน

         การประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

         กิจกรรมการเดินรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563

 

yesการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2564

            กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลไหล่หิน

           การประชุมเปิดปีงบประมาณ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

yesการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565

yesการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2566