การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA.)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต