การบริหารเงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

enlightenedแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของเทศบาลตำบลไหล่หิน

enlightenedรายงานการกำกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 


enlightenedรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี