การบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลไหล่หิน

  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

yesปีงบประมาณ2563

          enlightened รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

yesปีงบประมาณ2563

       enlightened ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล 

       enlightened ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

       enlightened ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

       

  รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       enlightened รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2562

       enlightenedประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลไหล่หิน ปี 2562