webmaster@rongkho.go.th
Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
Example Frame

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าวสารกิจกรรม

 • สำรวจแและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

       เทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุม อสม. บ้านมะกอกนาบัวหมู่ที่ 4 ร่วมกันสำรวจแและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 • ประเมินชุมชนปลอดขยะ Zero Waste2563

       ชุมชนบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 รับการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ในกลุ่มชุมชนขนาดกลาง นำโดย นายวรวุฒิ เมืองตั้ง ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) ผู้แทนนายอำเภอเกาะคา นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน
 • กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

       วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 นำโดยนายธรรมรักษ์ เชียงพรหม นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน ได้นำเทียนพรรษาถวายวัดทั้ง 8 แห่งในตำบลไหล่หิน
 • ป้องกันไข้เลือดออกในตำบลไหล่หิน

       29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมกับ อสม. ตำบลไหล่หิน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และนำทรายอะเบทใส่ที่มีแหล่งน้ำท่วมขังทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณโรงเรียนในพื้นที่ตำบลไหล่หิน ก่อนการเปิดภาคเรียนนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 • ร่วมต้อนรับคณะกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค และสื่อมวลชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

       วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดยนายธรรมรักษ์ เชียงพรหม นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน คณะจากอำเภอเกาะคา ผู้นำชุมชนตำบลไหล่หิน และชุมชนบ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4 ร่วมต้อนรับคณะกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค และสื่อมวลชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-GPข่าวรับสมัครงาน


ข่าวเด่นประจำวัน


นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

สิบตำรวจตรีสุบิน จีนา
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน