webmaster@rongkho.go.th
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
Example Frame

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าวสารกิจกรรม

 • ซ่อมไฟกิ่ง

       กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านบ้านแม่ฮวก หมู่ที่3 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่4 และบ้านกิ่ว หมู่ที่5
 • โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

       นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศบาลตำบลไหล่หินและนายสง่า แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมเป็นประธานเปิด #การจัดอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายและสะสมอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • ซ่อมไฟกิ่ง

       กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 และบ้านแม่ฮวก หมู่ที่3
 • กิจกรรมถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้ลำน้ำในพื้นที่ตำบลไหล่หิน

       นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน และนายสง่า แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้ลำน้ำในพื้นที่ตำบลไหล่หิน ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลไหล่หิน และได้มอบวัสดุสาธิตถังดักไขมันให้กับโรงเรียน รพ.สต.บ้านไหล่หิน
 • แนะนำการทำถังขยะเปียก

       เทศบาลตำบลไหล่หินร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม. บ้านมะกอกนาบัวลงพื้นที่แนะนำการทำถังขยะเปียกให้กับ บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-GPข่าวรับสมัครงาน


ข่าวเด่นประจำวัน


นายมงคล แผ่นคำ
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

นายสง่า แก้วมารัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน