webmaster@rongkho.go.th
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
Example Frame

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าวสารกิจกรรม

 • ซ่อมไฟกิ่ง

       กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 บ้านกิ่ว หมู่ที่5 และบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่6
 • การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ

       เทศบาลตำบลไหล่หินโดยการนำของนางนิชชยา อินพิรุด หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ โดยลงพื้นที่ชุมชนบ้านกิ่ว หมู่ 5
 • โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

       เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดยนายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกท่าน ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน “ถวายเทียน ส่องทาง สู่ธรรม” ประจำปี 2565
 • ซ่อมไฟกิ่ง

       กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านกิ่ว หมู่ที่5 บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่6 และได้เพิ่มไฟกิ่ง 1 จุด บริเวณบ้านกิ่ว หมู่ที่5
 • เวทีข่วงกำกึ๊ด เวทีแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

       เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดย นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน จัดเวทีข่วงกำกึ๊ด เวทีแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยร่วมกับแกนนำชุมชนบ้านกิ่ว หมู่ 5 โดยการนำของผู้ใหญ่ทรงพล โยสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านกิ่ว และร่วมกับภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-GPข่าวรับสมัครงาน


ข่าวเด่นประจำวัน


นายมงคล แผ่นคำ
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

นายสง่า แก้วมารัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน